نو آوری ها:

تغییرات آب و هوایی ، رشد جمعیتی ، اصول اخلاقی حرفه ای ، توسعه شهری و کمبود منابع ، به چالش های امروزه صنایع مبدل شده اند که جهت رفع آنها به اقدامات بین المللی نیاز است.

هدف شرکت سیمان زاوه تربت در این راستا تبدیل چالش های زیست محیطی و اجتماعی به بستری از نو آوری ها و سرمایه های جدید شغلی است

 

نوآوری در کنترل آلاینده ها:

آنچه بوده ایم

آنچه هستیم

آنچه خواهیم شد

1389

1397

 

خارج از حد استاندارد

299.9 mg/Nm3میزانNOX

 کاهش آلاینده ها

 

13.9% CO2ترکیب کلی خروجی گاز

 

 

نوآوری در بازیافت ضایعات

آنچه بوده ایم

آنچه هستیم

آنچه خواهیم شد

1389

1397

 

0

استفاده مجدد از قطعات ضایعاتی (آهن آلات و...)به میزان 30 درصد وزنی

 افزایش میزان بازیافت

 

نوآوری در ایجاد فرصت شغلی

آنچه بوده ایم

آنچه هستیم

آنچه خواهیم شد

1389

1397

 

377

433

افزایش به کار گیری نیروی انسانی 

 

نوآوری در ممیزی(نقاط قوت  good practice)

آنچه بوده ایم

آنچه هستیم

آنچه خواهیم شد

93و94و1395

1396و1397

 

4مورد

8مورد

افزایش gp 

 

دفتر مرکزی مشهد : بلوار فردوسی-نبش فردوسی 19-جنب بانک سپه -ساختمان سیمان زاوه تربت


telphon
دفتر مشهد : 36303 - 051
کارخانه : 53856000- 051
دفتر تهران : 88609546- 88032159- 021
فروش : 36303 - 051
mail efo1
 53856102 - 36044495 - 051
  1. موقعیت کارخانه
  2. دفتر مشهد
  3. دفتر تهران

تمامی حقوق نزد شرکت محفوظ است